DECÀLEG del desplaçat i expatriat per a la declaració de l’IRPF de 2015 a presentar a partir del pròxim mes d’abril.

Si bé és cert que encara falten tres mesos per començar a confeccionar la propera Declaració d’ IRPF corresponent a l’exercici de 2015, no menys cert és que molts dels desplaçats i expatriats que van decidir acollir-se a l’exercici de 2014 a l’exempció per treballs realitzats a l’estranger (el famós 7p) encara segueixen esperant una devolució que promet, en la majoria de casos, ser llarga i costosa. Igualment succeeix amb no residents que han sol·licitat la devolució de retencions suportades en excés a España i que també tenen els seus expedients pendents de resolució.

La veritat, és que en cap cas existeix el remei per evitar que aquesta circumstància es torni a repetir en la nova declaració de renda a presentar entre abril i juny de 2016, si bé, hem de començar ja a plantejar quina serà la nostra tributació, la documentació que necessitarem per justificar els nostres desplaçaments així com la resta de requisits exigits per a l’aplicació del 7p en el cas que aquesta fos aplicable.

Especialment en el decàleg d’aquest any, ens referirem al certificat que necessitarem que l’empresa ens faciliti i sense el qual, donada la postura actual de l’AEAT, no podrem aplicar l’exempció amb plenes garanties.

És precisament per aquesta raó, que a continuació adjuntem, per si pot servir d’ajuda, el DECÀLEG del desplaçat i expatriat als efectes de la declaració de la renda de 2015.

1.-Comencem nets: Intentem accelerar els expedients pendents de resolució corresponents a la renda del 2014, mitjançant la figura de la caducitat en els supòsits que sigui possible i així ens centrem en el nou exercici. Hem de recordar tanmateix que la caducitat no és sinònim d’expedient acabat, ja que en molts casos, l’AEAT reconeix la caducitat, procedeix a la devolució pendent, i automàticament notifica l’inici del procediment una altra vegada.

2.- Informem-nos sobre la nostra residència fiscal així com de les possibilitats reals d’aplicació del 7p, els seus requisits i les possibilitats d’èxit. En el supòsit de ser no residents i haver suportat retencions a Espanya (abans del desplaçament) preparem-nos per la devolució mitjançant el model 210. Per a això no oblidem anar tramitant ja els certificats fiscals al país de destinació, ja que en algun país aquest tràmit es demora força temps. Així mateix, no oblidem les obligacions fiscals en la condició de no residents pel que fa als rendiments que puguem obtenir d’immobles situats a Espanya.

3.- Recopilem des de ja mateix, tots els justificants dels vols, hotels, apartaments i visats de què disposem per tal de justificar l’efectiu desplaçament a l’estranger a l’efecte de l’aplicació del 7p o, si escau, i com dèiem, anem sol·licitant certificats de residència fiscal a l’estranger en el supòsit de voler recuperar retencions suportades a Espanya incorrectament si ens hem de considerar no residents.

4.- Busquem el suport de l’empresa i sol·licitem els certificats d’estades a l’estranger que en gran mesura ens ajudaran en el nostre nou periple.

Pel que fa al certificat i com no ens hem cansat de repetir, cobren especial importància aquest any, ja que sense el mateix, resulta pràcticament impossible poder justificar en fase administrativa, l’aplicació de l’exempció.

5.- Preparem la descripció dels projectes i les nostres funcions, ja que tard o d’hora ens ho requereix l’AEAT.

Així mateix localitzem documentació interna que permeti justificar els projectes als quals hem estat destinats.

6.- Valorem la conveniència d’aplicar l’exempció de l’7p ja sigui directament en la declaració de renda o posteriorment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts un cop obtinguda la devolució per altres conceptes.

7.- Anticipem-nos, ja que ens prescriurà l’opció de demanar devolucions de l’exercici de 2011. Vegem si podem aplicar l’exempció els exercicis anteriors de 2011, 2012, 2013 i 2014.

8.- Assessorem-nos correctament amb un bon especialista, ja que es tracta d’una matèria extremadament confusa i conflictiva i que en cas de procediment, difícilment podrem tirar endavant amb èxit sense els coneixements específics que requereix la matèria.

9.- Carreguem-nos de paciència per bregar amb l’Administració i els nous requisits que es puguin establir per a les declaracions de 2015.

10.- Seguim insistint perquè l’empresa apliqui l’exempció en nòmina aquest 2016 i així ens estalviem haver de consultar el nou decàleg per al 2016 que encantats prepararem per al pròxim exercici.

Jordi Vilardell Casas

Soci Àrea Mobilitat Internacional de Treballadors

TGG Legal

 

 

 

 

On Trend

Entradas relacionadas

Qué servicios podemos ofrecerte

Desde hace años, desde Jv-Fex como miembro de la Firma Internacional RSM, venimos prestando, más allá de la divulgación del contenido que se encuentra en el blog, servicios relacionados con la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, así como la gestión de personal desplazado y expatriado.

La pertenencia a la 6ª Firma Internacional de Servicios Profesionales y de Auditoria nos permite asesoramiento global de calidad y confianza, tal como se nos exige desde RSM Internacional.

Con los años, Jv-Fex se ha convertido en firma referente en la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, prestando actualmente los siguientes servicios, tanto a trabajadores como a empresas y grupos internacionales.

Servicios al TRABAJADOR:

 • Preparación de declaraciones de IRPF con aplicación del 7p así como seguimiento posterior del expediente hasta la obtención de la estimación de la aplicabilidad de la exención.
 • Gestión de procedimientos de rectificación de autoliquidación de IRPF de ejercicios no prescritos en aplicación de la exención.
 • Defensa de expedientes en los que el contribuyente ha iniciado la reclamación de la exención, tanto en fase de Gestión Tributaria, en fase Económica-Administrativa o Jurisdiccional, en el caso de ser necesario.
 • Preparación informe y asesoramiento en situaciones de movilidad.
 • Gestión de declaraciones de IRNR (No residentes).

Servicios a la EMPRESA:

 • Implementaciones de políticas internas de aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero.
 • Seguimiento y asesoramiento en procedimientos de comprobación e inspección tributaria relativos a la aplicación del 7p por parte de la empresa.
 • Revisión de políticas de asignación internacional.
 • Asesoramiento en materia de asignaciones internacional.
 • Soporte gestión mensual exención 7p.
 • Soporte campaña IRPF trabajadores afectados 7p